ga naar   Obase
Nieuwsbrief 1 februari

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Schooltijden
Zoals bij u bekend starten de leerlingen sinds de kerstvakantie de dag met een inloop in de klas. Graag wil ik u erop attenderen dat deze inloop van 8.30 tot 8.45 uur duurt. We hebben gemerkt dat een aantal leerlingen de afgelopen weken erg vroeg op school komt, al voor half 9. De inloop duurt op deze manier erg lang voor de leerlingen, bovendien zijn leerkrachten voor half 9 nog met de laatste voorbereidingen voor de dag bezig waardoor leerlingen bij binnenkomst mogelijk niet de aandacht kunnen krijgen die zij verdienen. Ik vraag u dan ook om erop toe te zien dat leerlingen pas vanaf half 9 op school aankomen. In het geval van leerlingen die zelfstandig naar school komen en vaak te vroeg zijn zal de leerkracht u hierover informeren.

Parro
Zoals eerder is aangekondigd zal het team van de Meie ‘Parro’, een speciale communicatie app ontwikkeld voor het onderwijs, in gebruik gaan nemen. In eerste instantie zal dit voor een proefperiode van 3 weken zijn. Wanneer het gebruik in de praktijk goed bevalt zullen we ‘Parro’ als communicatiemiddel blijven gebruiken. In de loop van volgende week kunt u nadere informatie en een digitale uitnodiging verwachten. De leerkracht van uw zoon of dochter zal u een link doorsturen waarmee u gekoppeld wordt aan de juiste groep. We gaan ervan uit dat ‘Parro’ een waardevolle aanvulling zal zijn in de communicatie tussen u als ouder(s)/verzorger(s) en het team van de school.

Tevredenheidsonderzoek
Zoals beloofd geef ik u hierbij een terugkoppeling vanuit het tevredenheidsonderzoek dat is afgenomen in november 2018.
Belangrijk om op te merken is dat slechts 30% van de ouders de vragenlijst hebben ingevuld, hierdoor is de uitslag minder betrouwbaar.
Uiteraard zijn we, een afvaardiging vanuit het team en een tweetal ouders, alsnog aan de slag gegaan om de belangrijkste zaken uit het onderzoek in beeld te brengen.

Daarbij zijn de volgende zaken als aandachtspunt naar voren gekomen:
1. Informatie en communicatie.
2. Veiligheid.
3. Leerlingenzorg.
Op het gebied van deze drie aandachtspunten is tijdens het overleg gesproken over acties die de school uit zal zetten om op deze gebieden verbeteringen te bewerkstelligen.
Zo zal de school op het gebied van informatie en communicatie zorgdragen voor frequentere tussentijdse terugkoppeling over urgente zaken en ontwikkelingen van de leerlingen naar ouders. De inzet van ‘Parro’ zal hiervoor als hulpmiddel dienen.
Ook zal er vanaf schooljaar 2019-2020 in september/oktober een individueel oudergesprek plaatsvinden tussen mentor en ouders/verzorgers. Daarnaast blijft de school de nieuwsbrief verstrekken en oudercafés organiseren om ouders te informeren over ontwikkelingen.

Op het gebied van veiligheid is gebleken dat regels en afspraken niet altijd goed afgestemd zijn met nieuwe collega’s. Dit zal binnen het team worden opgepakt zodat hierin weer sprake zal zijn van een goede afstemming.

De leerlingenzorg verdient ook de komende periode de aandacht van het team. Ontwikkelingen om beter aan te sluiten bij behoeften van leerlingen zijn het afgelopen jaar al in gang gezet. Op deze ontwikkelingen zal de komende periode verder doorgebouwd worden. Er zal een evaluatie met het team en ouders plaatsvinden om mogelijkheden tot verbetering van het onderwijsconcept in beeld te brengen en mogelijk te kunnen maken. Tevens zal scholing van het team zal hierop worden afgestemd.

Ten slotte zijn tijdens het overleg ook een aantal ‘uitblinkers’ van de school benoemd zoals;
• Er is sprake van een hoge betrokkenheid bij de school vanuit het team.
• Het team draagt zorg voor de leerlingen, ziet hen, en heeft een positieve en ondersteunende benadering naar leerlingen.
• De school besteedt aandacht aan het omgaan met elkaar.
• Op schoolklimaat wordt in verhouding tot andere onderdelen hoger gescoord.
• Er wordt opgetreden bij pestgedrag.
• Leermethodes worden aangepast zodat leerlingen de lesstof kunnen begrijpen.
• Inzet van ICT.
• Met de komst van de nieuwe directeur is er een extra sfeer van aanpakken gekomen onder de medewerkers.
• Er zijn contacten tussen ouders en school indien nodig.
• De school maakt duidelijk wanneer leerlingen extra begeleiding nodig hebben.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de uitslag van het tevredenheidsonderzoek. Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

SCHOOLFRUIT
Volgende week krijgen we: bananen, mandarijnen en meloen.

OUDERBIJDRAGE
In november kregen alle ouders/verzorgers een brief over het betalen van de ouderbijdrage (€ 25,-) voor de activiteitencommissie. De meeste ouders hebben dat inmiddels betaald, wie nog niet betaald had heeft deze week een herinnering gekregen.

VISDIEFJE
Ook deze week kwamen er weer kinderen uit de hogere groepen bij ons voorlezen. Zelfs de beginnende lezers kwamen langs. Zij hadden hun blad met de woordjes van de ‘oefenkampioen’ meegenomen en lazen om de beurt een rijtje woorden voor. Glimmend van trots zaten ze daar toen de kleuters gingen applaudisseren! Zelf lazen wij het prentenboek van het jaar voor: ‘Een huis voor Harry’. Dit boek sluit toevallig aan bij ons thema ‘Hier woon ik’. Het boek is een echte aanrader: prachtige tekeningen, erg goede tekst. Op het digibord keken we hoe het boek werd verteld door een mevrouw die er gebaren bij maakte; de kinderen wilden het een paar keer opnieuw zien. (www.gebarencentrum.nl / een huis voor Harry. Kies het tweede filmpje!)
Vandaag krijgen de kinderen hun winterrapport mee. Als het goed is heeft u per mail een uitnodiging gekregen voor het gesprek daarover.
Deze week waren verschillende kinderen ziek en ook in de klas werd er gehoest en geproest … We hopen dat volgende week iedereen weer is opgeknapt!
juf Greetje en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
De toetsperiode is inmiddels afgerond. Achter de schermen is hard gewerkt aan de rapporten die de kinderen inmiddels mee naar huis gekregen hebben. Vanzelfsprekend hebben we nog, met ieder kind afzonderlijk, besproken wat we in het rapport hebben geschreven. Het belangrijkste is natuurlijk dat we héél trots zijn. Ieder kind heeft zijn best gedaan en is weer een stapje verder in ontwikkeling. De één heeft een hele grote stap gemaakt en de ander een kleine, maar dat is niet belangrijk. Want zoals wij in de klas zeggen : “Iedereen is anders en dat is O.K.!”.
De leerlingen van groep 3 hebben deze week een bezoek gebracht aan de kleutergroep. Zij mochten voorlezen voor de kleuters. Ze waren allemaal ‘Oefenkampioen kern 2’ en hadden hiervoor een diploma gekregen. Ze lazen woordjes en zinnen voor die op hun diploma stonden. Juf Greetje, juf Marjolein én de kleuters waren blij verrast dat de kinderen van groep 3 al zo goed konden lezen. Toen iedereen een beurt had gehad, kreeg iedereen een mooie boekenlegger. Hierop stonden mooie, kleine tekeningen die de kleuters gemaakt hadden. Wat waren de kinderen hier blij mee. Dank je wel juf Greetje, juf Marjolein en de kleuters voor jullie mooie cadeau! Ook de kinderen van groep 4 lazen voor bij de kleuters. Zij namen zelf een boek mee om voor te lezen. Vooraf vonden ze het een beetje spannend maar wat hebben ze genoten!
Komende week hopen we u allen te mogen begroeten tijdens het rapportgesprek waarvoor u een uitnodiging heeft ontvangen. Schikt deze datum en tijd u echt niet, dan horen we dit graag van u.
juf Marleen, juf Marjan, juf Miranda en juf Tessa

LEPELAAR
We hebben een gezellige week achter de rug.
Bij ‘de Zaken’ hebben we het gehad over de seizoenen en de maanden. We hebben een oefening gedaan waarbij de maanden november t/m april moesten worden geordend. Leerlingen hadden allemaal een blaadje gekregen met een maand erop en deze moesten vervolgens door “de baas van de maanden” op een rijtje worden gezet. Dat ging heel goed.
Op dinsdag hebben de leerlingen genoten van een extra middag vrij, dat was best gek, twee korte dagen achter elkaar. Woensdagochtend hebben we een sneeuwwandeling gemaakt, waarbij we ons hebben verwonderd over de witte wereld die een soort kunstwerkjes tevoorschijn tovert. Weer om vrolijk van te worden, zo hebben we het genoemd…
Gisteren zijn de rapporten mee naar huis gegeven. U vindt daarin een uitnodiging voor het rapportgesprek. Tijdens het rapportgesprek kunt u vragen stellen over het rapport en het LOP voor het komende half jaar wordt aan u uitgelegd.
juf Marjan, juf Nicole, juf Miranda en juf Tessa

AALSCHOLVER
Deze week hebben de kinderen de rapporten meegekregen. Graag zien we u volgende week bij de rapportgesprekken. Wilt u het tijdig doorgeven als u niet kunt? Dan kunnen we een andere afspraak maken.
Deze week hebben de kinderen die verkeer en aardrijkskunde in de Aalscholver volgen een toets gehad voor beide vakken. Ze zijn goed gemaakt, fijn!
Volgende week vrijdagmiddag zullen we met de kinderen van groep 5/6/7 op bezoek gaan naar de bibliotheek. De schoolverlaters blijven op school.
U krijgt komende week een uitnodiging voor Parro. Met deze app willen we u meer op de hoogte houden van wat we allemaal doen. Heeft u vragen of lukt er iets niet? We helpen u graag!
Alvast een goed weekend!
juf Joyce, juf Janneke en meester Sven

STRANDLOPER
Gisteren hebben de kinderen hun rapport meegekregen. Volgende week zijn de rapportgesprekken, u hebt daar een uitnodiging voor gekregen,
Woensdag zijn de (meeste) adviesgesprekken voor de schoolverlaters.
Vrijdag gaan de kinderen van groep 6 en 7 uit de Strandloper met juf Joyce en juf Janneke van de Aalscholver naar de bibliotheek. De schoolverlaters zijn dan bij ons in de Strandloper.
Graag zouden de briefjes voor het schoolvoetbal én voor het schoolverlaterskamp terug krijgen om de organisatie verder uit te kunnen werken. Wanneer wij weten of uw kind mee gaat op kamp of meedoet met het schoolvoetbal, kunnen we verdere afspraken maken en alles eromheen organiseren. Zodra we dat rond hebben brengen we u hiervan op de hoogte.
juf Yvonne en meester Sven

VERJAARDAGEN
2 februari: Chayenne
4 februari: Jacob
8 februari: Tiffany
8 februari: Raphaël

OP DE KALENDER
Donderdagmiddag 14 februari: Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12:30 uur
Vrijdag 15 februari: Studiedag, kinderen de hele dag vrij
Woensdag 20 februari 10:00 uur: ‘Keet in de kerk’
Maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart: Voorjaarsvakantie

Onze contactgegevens