ga naar   Obase
Nieuwsbrief 16 augustus 2018

EEN NIEUW SCHOOLJAAR
Aanstaande maandag, 20 augustus, begint het nieuwe schooljaar. We hebben er weer zin in!
Wij zijn deze week al druk bezig met de voorbereidingen hiervoor en het leek ons goed om u met deze vroege nieuwsbrief alvast ‘bij te praten’.
Volgende week donderdag, 23 augustus, is er van 19.30 tot 20.30 uur een informatieavond waar u uitleg krijgt over de groepsindeling en het lesrooster. (Deze avond was al aangekondigd in de brief van 2 juli.)

SCHOOLTIJDEN – HALEN EN BRENGEN
In verband met de lesroosters is er een wijziging in de tijden van de lessen en de pauzes.
Voor u als ouders is de belangrijkste verandering maar klein: de eindtijd wordt 15.00 uur (was 14.55 uur).
Op woensdag blijft de eindtijd 12.30 uur.
De begintijd blijft 08.45 uur, de bel gaat om 08.40 uur zodat we ook echt op tijd kunnen beginnen met de les.
Op de eerste schooldag is alles weer even wennen, en zullen veel ouders/verzorgers hun kind binnen willen brengen. Daarna wordt de afspraak dat de kinderen niet vóór 08.40 uur naar binnen komen.
Ouders die hun kinderen zelf brengen vragen we om hun kind af te zetten bij het hek.
De kinderen van de kleutergroep wachten met hun ouders bij de voordeur van de school. Als de bel gaat dan komen zij als eersten binnen, hangen hun jas op en zetten hun tas in een van de oranje manden. In de kring nemen zij afscheid van hun ouders. Om 8.45 uur begint de les. Kinderen die met de taxi komen zijn veelal wat eerder in de klas. Zij mogen even aan een tafel spelen totdat de bel gaat.

PAUZES
Andere veranderingen zijn de tijden van de pauzes. De middenbouwgroepen en de bovenbouwgrepen spelen dit schooljaar niet meer tegelijk buiten.
De ochtendpauze is voor de middenbouwgroepen om 10.00 uur. Om 10.15 uur is het tijd voor hun pauzehap.
Voor de bovenbouw is het net andersom, om 10.00 uur is het tijd voor de pauzehap en om 10.30 uur gaan ze buiten spelen.
Voor de lunchpauze geldt het zelfde principe. Om 12.30 uur gaan de middenbouwgroepen naar buiten en om 12.45 uur gaan ze binnen lunchen. De bovenbouwgroepen gaan om 12.30 lunchen en om 12.45 buiten spelen.
De kleuters uit de kleutergroep hebben hun eigen buitenspeeltijden.

GROEPSNAMEN EN LOKALEN
Omdat we een andere groepsindeling hebben (een kleutergroep, twee stamgroepen middenbouw en twee stamgroepen bovenbouw) hebben we nieuwe namen voor de groepen.
Om een beetje aan te sluiten bij de naam van de school hebben we namen gekozen die te maken hebben met de natuur van onze eigen leefomgeving.
De kleutergroep heet voortaan: Visdiefje, in het lokaal waar eerst MB1 zat.
De stamgroepen middenbouw: Scholekster, in het lokaal waar eerst de kleuters zaten.
Lepelaar, lokaal MB2
De stamgroepen bovenbouw: Aalscholver, lokaal BB1
Strandloper, lokaal BB2

NOG MEER VERANDERINGEN
Er zijn ook enkele veranderingen in de samenstelling van ons onderwijsteam.
De middenbouw- en bovenbouwgroepen krijgen dit schooljaar een onderwijsassistent. Deze (nieuwe) collega’s zullen we binnenkort aan u voorstellen.
Juf Marije gaat met ingang van dit schooljaar op een andere school werken. We wensen haar daarbij veel succes en plezier. We zullen juf Marije missen!
We zijn nog op zoek naar een nieuwe collega die de dagen van juf Marije gaat invullen.

ELKE LEERLING EEN MENTOR
De leerlingen zijn geplaatst in een stamgroep, maar zullen ook les krijgen in een andere groep omdat we elk kind op zijn of haar eigen niveau les geven. Ze hebben dus meerdere leerkrachten. Voor elk kind is één van de juffen de mentor, deze mentor is de contactpersoon voor u als ouders als het gaat over de ontwikkeling van uw kind. Wanneer u vragen of zorgen heeft kunt u contact opnemen met de mentor. U heeft dus een vaste contactpersoon op school.

GYMNASTIEK EN ZWEMMEN
Op dinsdag en donderdag hebben de kinderen gym, ze moeten dan gymspullen bij zich hebben.
Op vrijdag hebben de kinderen uit de middenbouw (de Scholekster en de Lepelaar) zwemles. Zij moeten dan een

HERHALING: VACATURES BINNEN DE MR
Voor de zomervakantie hebben we in de nieuwsbrief een oproep gedaan aan ouders om zich aan te melden als lid van de oudergeleding van de MR. Hierop zijn tot nog toe geen reacties binnen gekomen. Daarom herhalen we graag de oproep zoals die in de laatste nieuwsbrief heeft gestaan:
De huidige MR-leden zijn Yvonne Hilleman (moeder van Djayden en Jazzlyn) en Nicole Harsveldt (leerkracht).
Zij zijn dus op zoek naar nieuwe kandidaten voor de MR. Gezien de ontwikkelingen die de komende jaren op het pad van de Meie zullen gaan komen willen Yvonne en Nicole kijken of het lukt een oudergeleding van drie personen te formeren. Dat kan alleen als ook binnen de personeelsgeleding er twee nieuwe kandidaten te vinden zijn.
Voor de versterking van de MR zoeken we dus twee nieuwe enthousiaste ouders, die graag hun steentje willen bijdragen aan de ontwikkeling van de Meie, die samen met de directie richting willen geven aan die ontwikkeling en die met positieve energie willen meedenken over die ontwikkeling. Voelt u zich hierdoor aangesproken, stelt u zich dan kandidaat. Uw mail met aanmelding mag naar [email protected] Voor meer informatie kunt u ook via mail of persoonlijk bij Nicole terecht. Als mocht blijken dat er meer dan twee kandidaten zijn voor de versterking van de oudergeleding, dan zullen er verkiezingen worden uitgeschreven conform het reglement van de MR.

FORMULIEREN
Maandag krijgt uw kind enkele formulieren mee: een vragenformulier voor telefoonnummers en e-mailadressen e.d. en een toestemmingsformulier HVO/GVO.
Deze formulieren graag zo spoedig mogelijk invullen en weer meegeven naar school.

GEZONDE SCHOOL
In het schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met ‘De Gezonde School’ om gezond gedrag te stimuleren. We
kiezen daarbij voor een positieve aanpak, we richten ons hierbij met name op de voeding.
Koeken, snoep en frisdrank met koolzuur vinden wij niet wenselijk. Als tussendoortje voor de ochtendpauze
willen we graag dat de kinderen fruit meenemen. Omdat we een vrij late lunchpauze hebben is het voor de kinderen fijn als er ook een boterham is voor de ochtendpauze.
We melden ons dit schooljaar weer aan voor het EU-schoolfruitproject. Als we daarvoor ook dit jaar weer worden ingeloot is er van 12 november tot 19 april drie keer per week gratis fruit voor de leerlingen.
Voor gezonde traktaties is er door de kinderen een traktatieboek gemaakt waaruit ouders ideeën kunnen
halen maar ook mogen toevoegen.
Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen. Daarnaast kijken we ook naar het milieu en proberen we te
werken aan een duurzame omgeving. Papier, plastic en restafval zamelen we gescheiden in. Zo werken we
met z’n allen aan een gezonde wereld, voor onszelf maar ook om ons heen.

OP DE KALENDER
Maandag 20 augustus: Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar
Donderdag 23 augustus 19.30 uur: Informatieavond over groepindeling en lesrooster
Dinsdag 18 september: Ouderavond voor alle groepen
Donderdag 27 september: Studiedag voor het personeel, kinderen vrij

Onze contactgegevens