ga naar   Obase
Nieuwsbrief 8 februari

VOLGENDE WEEK
Volgende week zijn de leerlingen donderdagmiddag (14-2) en vrijdag (15-2) de hele dag vrij. In verband daarmee krijgt u volgende week geen nieuwsbrief.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Staking 15 maart.
Zoals ik u eerder heb bericht staat er 15 maart 2019 opnieuw, vanuit onder andere de Algemene Onderwijs Bond (AOB), een landelijke staking gepland voor de onderwijssector.
Het team van sbo De Meie heeft besloten niet te zullen deelnemen aan deze staking. Onze leerlingen worden op 15 maart dan ook volgens de normale lestijden op school verwacht.
Graag maak ik wel van deze gelegenheid gebruik om mijn zorgen over de huidige ontwikkelingen in de onderwijssector met u te delen. Op dit moment maak ik mij het meest zorgen over het tekort aan leerkrachten dat is ontstaan en in de toekomst, naar verwachting, nog verder zal toenemen. Helaas is dit probleem nu al merkbaar in de dagelijkse schoolpraktijk wanneer collega’s ziek of afwezig zijn. De Meie is aangesloten bij TCOZ, een organisatie die scholen in dergelijke gevallen voorziet van invalkrachten. Dit schooljaar heeft TCOZ, op een enkele uitzondering na, echter geen geschikte invalkrachten voor de Meie beschikbaar gehad. Dit betekent dat ziekte en afwezigheid van collega’s tot nu toe steeds opgevangen zijn door het eigen team. Gelukkig heb ik het team van de Meie in de afgelopen weken leren kennen als een team dat erg betrokken is bij de school en haar leerlingen. Teamleden zijn, ondanks de toch al hoge werkdruk, steeds bereid geweest om extra te werken of op een andere manier te ondersteunen zodat het onderwijs aan de leerlingen doorgang kon vinden. Ik heb hier veel waardering voor.
Ook in de toekomst zullen we er als team ons best voor blijven doen dat leerlingen zo min mogelijk hinder ondervinden van zieke of afwezige collega’s. Het is op dit moment echter niet in te schatten voor welke uitdagingen we, op dit gebied, in de toekomst nog zullen komen te staan. Een uiterste maatregel die hierin genomen kan worden is het naar huis sturen van een groep leerlingen. Dit heeft natuurlijk absoluut niet onze voorkeur en we zullen er alles aan doen om dit te voorkomen, gezien de huidige omstandigheden en ontwikkelingen is deze maatregel echter niet uit te sluiten. Daarbij wil ik wel aangeven dat we leerlingen nooit op de dag zelf naar huis zullen sturen, zodat u altijd minimaal een dag van tevoren weet dat uw kind niet naar school kan komen.
Ik hoop dat de komende cao-onderhandelingen positief zullen verlopen zodat er goede en duurzame maatregelen kunnen worden genomen voor de onderwijssector. Dat daardoor de nadruk weer komt te liggen op de inhoud van dit mooie vak en meer studenten er in de toekomst voor zullen kiezen zich op te laten leiden tot juf of meester.

Afscheid juf Joyce.
Helaas moet ik u meedelen dat juf Joyce (Aalscholver) per 1 maart de Meie gaat verlaten. Joyce is voornemens te gaan verhuizen en de baan waarin ze aan de slag zal gaan sluit aan bij deze privéomstandigheden. Uiteraard betreuren wij, als team, het vertrek van Joyce, maar gunnen wij haar ook een mooie toekomst en succes in haar nieuwe baan.
Zoals u zult begrijpen ben ik op dit moment hard op zoek naar een goede opvolger voor Joyce, ik hoop u hierover op korte termijn verder te kunnen informeren.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Viet.

VACATURES MR
Zoals u elders in de nieuwsbrief hebt kunnen lezen, gaat onze leerkracht Joyce ons verlaten. Joyce heeft vanaf de afgelopen zomervakantie een functie vervuld binnen de MR. Door het vertrek van Joyce ontstaat binnen de MR een vacature voor een lid van de personeelsgeleding. Het team gaat zich erover buigen wie deze vacature wil vervullen. Zodra dat duidelijk is, hoort u hierover opnieuw in de nieuwsbrief.
Verder heeft Yvon Hilleman, lid van de oudergeleding binnen de MR, aangegeven dat zij niet langer beschikbaar is voor de MR vanwege andere prioriteiten. Daarmee zijn we op zoek naar versterking van de oudergeleding. Voelt u zich als ouder betrokken bij het wel en wee van de Meie en wilt u graag een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van onze school, in samenwerking met onze nieuwe directeur? Dan zijn wij blij als u zich aanmeldt. Dat kan door een mail te sturen aan juf Nicole via [email protected] Ook als u nog vragen heeft over de MR en het functioneren van de MR kunt u contact met haar opnemen.

KEET
Woensdag 20 februari is er weer een muziekvoorstelling van ‘Keet in de kerk’. We gaan daar naar toe met de middenbouw- en de bovenbouwgroepen.
De voorstelling heet: ‘Majesteit Orgel’. Het orgel lijkt wel de koning van alle instrumenten, zo hoog daar in de Nieuwe kerk … heb jij geen hoogtevrees?
De voorstelling begint om 10:00 uur. Ouders en andere belangstellenden zijn ook welkom.

SCHOOLFRUIT
Volgende week krijgen we: appels, sinaasappels en druiven.

VISDIEFJE
Een van de kinderen is kort geleden verhuisd en daarom gingen we gisteren eens kijken bij zijn lege huis dat dicht bij de school staat. We keken aan de voorkant en de achterkant en inderdaad, het was helemaal leeg … er stak alleen een folder uit de brievenbus, die heeft het manneke maar meegenomen. Deze week zaaiden we sterrekers bij de tuintjes van onze geknutselde huizen, het komt al op! We hebben ook zelf verhuisd binnen de klas; de huishoek naar het speelkamertje en de zandtafel naar de klas, met een kar uit de schuur was dat een leuke klus! De kinderen hebben veel nieuwe woorden geleerd over allerlei soorten huizen en over de verschillende vertrekken in een huis. We hebben gesproken over hun naam en adres, over huisnummers en nog veel meer. Vandaag sluiten we het thema af.
We hebben nog niet van alle ouders een aanmelding bij ‘Parro’ gezien. Als u er vragen over heeft horen we dat graag!
Jammer genoeg waren er ook deze week nog kinderen ziek, een van hen moest zelfs twee nachtjes naar het ziekenhuis. Voor hem maakten we een mooie kaart en brachten die met zijn allen naar de brievenbus.
We hopen ons groepje volgende week weer compleet te hebben!
juf Greetje en juf Marjolein

SCHOLEKSTER
We hebben deze week al veel ouders ontmoet tijdens de rapportgesprekken. Het waren fijne gesprekken. Er volgen er volgende week nog een paar.
Fijn dat er al ouders zich aangemeld hebben bij Parro! Het is een nieuw middel, ook voor ons, om met elkaar te communiceren.
juf Marleen, juf Marjan, juf Miranda en juf Tessa

LEPELAAR
Deze week hebben we een aantal kleine wijzigingen in ons lesrooster doorgevoerd. Zo hebben we nog meer tijd voor begrijpend lezen en taal. Ook zijn de meeste leerlingen een instructieniveau omhoog gegaan, dus de instructiegroepjes zijn anders verdeeld. Voor onze leerlingen in groep 4 en 5 was het even wennen dat er alleen op vrijdagmiddag nog even gespeeld kan worden.
Op maandag hebben we een verjaardag gevierd en vandaag ook, dus het was een beetje een feestweek.
Bij De Zaken hebben we het thema ‘Weer en seizoenen’ afgesloten en gaan we nu over op het Thema ‘In de buurt’ (waarbij ook het onderwerp verkeer aan de orde komt).
Bij de Kanjertraining hebben we Kyano als ‘Kanjer van de Week’ kunnen vertellen waar we hem allemaal goed in vinden, en dat was een heleboel.
Volgende week is er weer een andere leerling Kanjer van de Week ….
Inmiddels hebben bijna alle ouders zich aangemeld bij Parro en de eerste foto’s staan er in. We hopen dat u het een leuk middel vindt om wat meer uit de klas mee te maken. De kinderen zelf vinden het in ieder geval erg leuk! We zijn nog niet helemaal klaar met alle rapportgesprekken, dat loopt komende week nog door.
juf Marjan, juf Nicole, juf Miranda en juf Tessa

AALSCHOLVER
Vandaag zouden de kinderen die biologie volgen in het lokaal van de aalscholver een toets moeten maken maar deze is vanwege een uitstapje naar de bibliotheek en de studiedag op 15 februari verzet naar vrijdag 22 februari
Denkt u aan de studiemiddag en studiedag op donderdagmiddag 14 en vrijdag 15 februari? De kinderen zijn op donderdag vanaf 12.30 vrij, op vrijdag de hele dag.
Verder hebben we deze week met de meeste ouders het rapportgesprek kunnen houden. Mocht u nog geen afspraak met ons hebben, dan horen we dat graag zodat we het alsnog in kunnen plannen.
juf Joyce, juf Janneke en meester Sven

STRANDLOPER
Vandaag is het uitje naar de bieb voor de kinderen van groep 6 en 7.
Bijna alle rapport- en adviesgesprekken zijn inmiddels gevoerd, enkele afspraken staan nog gepland.
Volgende week hebben de kinderen een kort schoolweekje, want donderdagmiddag en vrijdag zijn zij vrij.
juf Yvonne en meester Sven

VERJAARDAGEN
8 februari: Tiffany
8 februari: Raphaël
20 februari: Bradley

OP DE KALENDER
Donderdagmiddag 14 februari: Studiemiddag, kinderen vrij vanaf 12:30 uur
Vrijdag 15 februari: Studiedag, kinderen de hele dag vrij
Woensdag 20 februari 10:00 uur: Muziekvoorstelling ‘Keet in de kerk’
Maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart: Voorjaarsvakantie

Onze contactgegevens