ga naar   Obase
Medezeggenschapsraad

Gekozen vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het personeel vormen samen de medezeggenschapsraad. Deze raad bespreekt belangrijke plannen van het bestuur en kan ook zelf adviezen aan het bestuur geven. Belangrijke zaken die door de medezeggenschapsraad moeten worden besproken zijn: het personeelsbeleid, de werkomstandigheden op school, het schoolplan, de schoolgids en het activiteitenplan.
De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de wet op de medezeggenschap in het onderwijs. De school kent een eigen Reglement Medezeggenschap. In principe zijn er om de twee jaar verkiezingen voor deze raad.
U kunt de MR bereiken via hun eigen mailadres: [email protected]

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.
Namens de ouders zitten Axel de Koning en Corina Berrevoets in de MR.
Namens het personeel zijn Nicole Harsveldt en Janneke Meijers lid van de MR.
Nicole is de voorzitter.

De vergaderkalender voor schooljaar 2019-2020:
5 september Agenda MR vergadering 5 september 2019
24 oktober Agenda MR vergadering 24 oktober 2019
19 december
7 februari
27 maart
15 mei
3 juli

De vergaderingen zijn openbaar, ouders en personeelsleden zijn welkom om de vergaderingen bij te wonen. Graag ontvangen we vooraf een aanmelding per email op ons email adres [email protected]
Ouders en personeelsleden kunnen ook zaken aanbrengen bij de MR per email op bovenstaand emailadres.

De agenda´s voor de vergaderingen zullen van te voren hier worden gepubliceerd.
In verband met de privacywet, de AVG, zullen we geen notulen meer plaatsen op de site. Als u belangstelling heeft voor het ontvangen van de notulen van een vergadering, dan kunnen die worden opgevraagd bij de voorzitter.

Er is een jaarverslag van het schooljaar 2018-2019, u kunt dat hier lezen: Jaarverslag MR 2018-2019

Onze contactgegevens