ga naar   Obase
Medezeggenschapsraad

Gekozen vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het personeel vormen samen de medezeggenschapsraad. Deze raad bespreekt belangrijke plannen van het bestuur en kan ook zelf adviezen aan het bestuur geven. Belangrijke zaken die door de medezeggenschapsraad moeten worden besproken zijn: het personeelsbeleid, de werkomstandigheden op school, het schoolplan, de schoolgids en het activiteitenplan.
De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de wet op de medezeggenschap in het onderwijs. De school kent een eigen Reglement Medezeggenschap. In principe zijn er om de twee jaar verkiezingen voor deze raad.
Je kunt de MR bereiken via het mailadres: demeie@obase.nl.

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.
Namens de ouders zitten Mae Hofsteenge en Nelleke Sijrier in de MR.
Namens het personeel zijn Sandra Konings en Mieke van Vossen lid van de MR.

De voorzitter is Sandra Konings.

De vergaderingen zijn openbaar, ouders en personeelsleden zijn welkom om de vergaderingen bij te wonen.
Graag ontvangen we vooraf een aanmelding per email op ons email adres demeie@obase.nl
Ouders en personeelsleden kunnen ook zaken aanbrengen bij de MR per email op bovenstaand emailadres.

In verband met de privacywet, de AVG, zullen we geen notulen meer plaatsen op de site. Als je belangstelling hebt voor het ontvangen van de notulen van een vergadering, dan kunnen die worden opgevraagd bij de voorzitter.

JAARVERSLAGEN:

Jaarverslag MR 2022-2023

Onze contactgegevens