ga naar   Obase
Medezeggenschapsraad

Gekozen vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het personeel vormen samen de medezeggenschapsraad. Deze raad bespreekt belangrijke plannen van het bestuur en kan ook zelf adviezen aan het bestuur geven. Belangrijke zaken die door de medezeggenschapsraad moeten worden besproken zijn: het personeelsbeleid, de werkomstandigheden op school, het schoolplan, de schoolgids en het activiteitenplan.
De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de wet op de medezeggenschap in het onderwijs. De school kent een eigen Reglement Medezeggenschap. In principe zijn er om de twee jaar verkiezingen voor deze raad.
Je kunt de MR bereiken via hun eigen mailadres: mrdemeie@obase.nl.

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.
Namens de ouders zit Axel de Koning in de MR.
Namens het personeel zijn Nicole Harsveldt en Mieke van Vossen lid van de MR.
Nicole is de voorzitter.

De vergaderkalender voor schooljaar 2022-2023:

 

De vergaderingen zijn openbaar, ouders en personeelsleden zijn welkom om de vergaderingen bij te wonen. De vergaderingen starten om 10:00 uur of 13:00 uur.
Graag ontvangen we vooraf een aanmelding per email op ons email adres mrdemeie@obase.nl
Ouders en personeelsleden kunnen ook zaken aanbrengen bij de MR per email op bovenstaand emailadres.

De agenda´s voor de vergaderingen worden van te voren hier gepubliceerd.
In verband met de privacywet, de AVG, zullen we geen notulen meer plaatsen op de site. Als je belangstelling hebt voor het ontvangen van de notulen van een vergadering, dan kunnen die worden opgevraagd bij de voorzitter.

JAARVERSLAGEN:

Jaarverslag MR 2019-2020

Jaarverslag MR 2018-2019

Onze contactgegevens